• gallery_buildings_one
 • gallery_buildings_two
 • gallery_buildings_three
 • gallery_buildings_four
 • gallery_buildings_five
 • gallery_buildings_six

Proč stavební dozor?

Stavební dozor je definován jako Osoba vykonávající stavební dozor, odpovídá spolu
se stavebníkem za soulad prostorové polohy stavby s ověřenou dokumentací, za dodržení obecných požadavků na výstavbu, za bezbariérové užívání stavby a jiných technických předpisů
a za dodržení rozhodnutí a jiných opatření vydaných k uskutečnění stavby. Při provádění staveb svépomocí je vždy stavebník povinen pro svou stavbu zajistit stavební dozor, pokud sám nesplňuje kvalifikační požadavky specifikované ve stavebním zákonu.

 •   je autorizovaná osoba (v oblasti stavebního zákona, norem a předpisů)

 •   chrání Vaše peníze od začátku do konce stavby

 •   kontroluje průběžně provedení a kvalitu díla

 •   je nezávislý odborník zastupující zájmy investora / stavebníka

 •   pomáhá při optimalizaci nákladů pro stavebníka

 •   řeší s projektantem změny vzniklé v průběhu stavby

 •   kontroluje dodavatelem fakturované platby podle skutečně provedených prací

 •   přejímá dokončené části stavebních konstrukcí

 •   zajišťuje doklady pro úspěšnou kolaudaci

 •   pomáhá při řešení reklamací v průběhu záruční lhůty po dokončení projektu